۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

از خودتان کمی بیرون بیایید،دنیای واقعی از دنیای ساخته خودتان بزرگتر و ...

از خودتان کمی بیرون بیایید،دنیای واقعی از دنیای ساخته خودتان بزرگتر و ...
روشنتر، زیباتر و رنگین تر و پر امیدتر هست،نترسید چیزی برای از دست
دادن و پشما ن شدن و حسرت خوردن دیگر برایتان باقی نمانده، جز مشتی
توهم و خاطره و نفرت و کینه و آرزوهای بر باد رفته و خیالات سوخته و
بی ارزش و کوهی از اما و اگر و شاید و ای کاش .........//
و تراوشات مبهم ومشوش،آمیخته باوحشت وحسرت را با مغزی که دربندش
کردی، دون کیشوت وار درخیالات روزانه که شبها کابوسی مهیب برایتان
هست به جنگ آسیاب ها،آنهم در*مجازودنیای مجازی،نه درواقعیت میروید//
با ترسی که بدان خو کردید ورهایتان نمیکند، که ازانتخاب اسمهای عجیب
و غریب کاربری تان پیداست ،میروید و میجنگید و میخروشید
و به هم فریب تقدیم میکنید و دروغ هدیه میدهید وعکس سراب را برای
هم امضا میکنید و با رنگی و عددی کاسبی میکنید.//
وبه کسیکه تعداد کشته ها را بیشتر نوشته امتیاز میدهی یا کسیکه که فیلم
دلخراشتری ازمبارزات جائی که بتومربوط نیست را تحسین میکنی و بدنبال
روشی برای همدردی و دلجوئی که خودت بیشتر نیازمند آنی، برای باقی
ماندگان آن میگردی و از بدبختی خودت بیخبر و گمراهی .....//
و ترس و بیغیرتی خودت را با دادن امتیاز و دادن القاب شیر ودلیر و هر
چیز که خودت نداری به کلیپ دختری که ساده وبیریا وعادی در تلویزیون
وطنت غلط کردمی گفته،پنهان میکنی و آنرا ضربه آخر برای سرنگونی
رژیم جلوه میدهی که کم کم خودت هم باورت میشود.//
و یا به کسیکه،دلش برای آن سیاهکاری که جدیدا سبز شده غنج میزند
و با ترکیب و ترتیب حروف و کلمات ،سوگنامه ومهملی بافته را ستایش ،
میکنی و آینده ای چون فروغ برایش ترسیم میکنی .///
و برای پسر ،پدری که تا خرخره در جنایت است و خودش هم ،سابقه ی
خوبی که هرگزجستجویش نمیکنی وندارد،گلو جرمیدهی وزوزه میکشی.//
وبا مخالفت کورو بی ادبی وهتاکی به بزرگان و نوشتن کامنتی پرازغلط
املائی و انشائی که کودک را هم میخنداند در کسب،خودنمائی وبزرگی
بر میائی وجنون وتوهم روشنفکری ترا در هم میپیچد.//
نوشته ای را با حقارت ازکسی و جائی میربایی و با کمی پس و پیش،
نام مجعولت را در پایش میگذاری وبه گدائی توجه مینشینی و دست دراز
میکنی و حرمت و هویت و شخصیت و هستی خود را در بالاتر رفتن رقم
و اعداد صدقه داده به آن،میپنداری .//
بعد به آشنایت با صد قسم ،میقبولانی که آن اسم عجیب تو هستی وکارت
دیده شده و نفرهائی هم امتیازی داده اند و تو هم سینه جلو میدهی وآنقدر
دم ازمبارزه در راه میهن و آزادی و وظیفه و ..... میزنی تا از تو بگریزد.//
به مخالف سلیقه صد رنگت ،بدون دلیل و جواب و منطقی که از بیشرمی
و وقاحت ودنائت سرچشمه دارد ،هر تهمت و بهتان وافترا و وصله ای
میچسبانی و با همراهی چند مفلوکتروپریشانتر از خودت از این دنیائی که
گاهی خودت را هم منزجر و متنفر میکند ،،دفاع میکنی و بیشتر در این
مرداب فرو میروی و با هر نیرنگی وترفندی برای تنها غرق نشدن، چند
نفری را هم با خود به داخلش میکشی و به هر چیزی چنگ میزنی .//
یکبار ببین وبدان که تو ثقل ومرکز زمین نیستی ونترس وشجاع باش
و یکبار بدون نگرانی و ترس و خجالت و غرور و خودبینی ،سرت را
بالا بگیر و نگاهی به اطرافت بکن،تا ببینی که دیگران هم هستند و
دنیای دیگری هم هست وتوهم کاملا برای انتخاب آزادهستی و میتوانی .....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر