۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه

آخر و عاقبت هجده سال مشروطیت قبل از ظهور رضا شاه بزرگ

آخر و عاقبت هجده سال مشروطیت قبل از ظهور رضا شاه بزرگ
قابل توجه نا آگاهان ازتاریخ مشروطه که معتقدند که رضا شاه بزرگ با نابود کردن مشروطه به سلطنت رسید ،در حالیکه با ملعبه شدن و نابودی اصل مشروطه وباقی ماندن فقط نامی از آن، رضا شاه بزرگ کمر همت به نجات ایران بست .//
   

در چهارده سال اول مشروطیت ، یعنی تا سال ۱۳۳۸ قمری ، ۳۷ کابینه
پیاپی در ایران تشکیل شد ، یعنی بطور متوسط هر چهار ماه یک دولت
تازه بر سر کار آمد .//

در این دولتها مهره ها همیشه همانهائی بودند که بودند ، ۱۶ تن بدفعات
رییس الوزرا شدند و ۵۴ تن هر کدام از یک تا هشت نوبت به وزارت
رسیدند، و تمامی این نخست وزیران و وزیران به  استثنای دونفر از
اشراف ، یعنی دوله ها و سلطنه ها بودند .//

آخرین کابینه دوران مشروطیت پیش از رضا شاه کابینه مشیر الدوله
بود که اول آبان ماه ۱۳۰۲  استعفا کرد ، و این شست و شششمین
کابینه دوره مشروطه پارلمانی بود که تا آن تاریخ از عمر آن فقط
هجده سا ل میگذشت .// خود بخوان حدیث این ماجرا.......

علی اصغر شمیم { ایران در دوره سلطنت قاجار } چاپ تهران ۱۳۴۲

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر