۱۳۹۱ تیر ۱۵, پنجشنبه

قضاوت در دادگاه تاریخ

قضاوت در دادگاه تاریخ
قضاوت درباره کلیه رهبران خوب و بد تاریخ جهان،پیش از آنکه با
 
معاصران یعنی با دوستان یا دشمنان دوران خودش باشد با تاریخ است .//
داوری تاریخ معیارها و ضوابطی جدا از حسابگری ها ،غرض ورزیها
 
،خرده حسابها ،کینه توزی ها ، عقده ها،خصومتها یا سود جویی ها و
 
چاپلوسی ها و حق شناسی ها ی خصوصی داشته است و دارد.//
در دادگاه تاریخ ،داوریهای معاصران چه خوب و چه بد ،گاه و بیش یا کم
 
تعدیل میشود و گاه نیز بکلی تغییر جهت میدهد و برنگی دیگر در می آید.//
سبب این است که قضاوت تاریخ، بخلاف داوری مردمان، بصورت انتخابی
 
صورت نمیگیرد،بل بصورت تمام عیار صورت میگیرد .//
یعنی بر مبنای مجموع آنچه بدست یک رهبر انجام گرفته است ،و نه بر
 
مبنای مورد خاص و انتخاب شده ای که همیشه میتواند بر اساس نوع 
 
انتخاب و نظرشخصی انتخاب کنندگان خوب یا بد باشد .//
آنچه برای تاریخ مطرح است ترازنامه نهایی سود وزیان کسی است که
 
به داوری آمده است واین کار طبعا وقتی صورت میگیرد که این ترازنامه
 
بسته شده و اقلام قطعی سود وزیانها درآن مشخص شده باشد .//
در رسیدگی به چنین ترازنامه ای ،ملاک داوری درباره یک رهبر سیاسی و یا
نظامی ،همان ملاکی نیست که درمورد یک قدیس یا یک نویسنده یا سخنور یا
هنرمند بکار میرود ،زیرا که نه تنها قدیسین نمیتوانند کشوری را اداره کنند ،،
و شاه سلطان حسین ها هم نمیتوانند .//
انگشت نهادن بر موارد معینی از کارهای یک رهبر سیاسی به منظور تجلیل
 
و یا تخطئه او،و نادیده گرفتن موارد دیگرکارهای وی ، یا مغرضانه است ،
 
و یا جاهلانه ،،و در هیچیک از این دوصورت واقع بینانه نیست .//
شجاع الدین شفا ،جنایت و مکافات

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر