۱۳۹۱ تیر ۱۵, پنجشنبه

یکی ازعقل میلافد یکی طامات میبافد....

مگر هدف و خواسته همه ما داشتن زندگی بهتر و آزاد تر نیست ؟//
مگر همه ما خواستار ایرانی نیرومند و محترم و ثروتمند نیستیم ؟//
مگرمقصود همه ما داشتن حکومتی مردمی و ساخته از رای مردم نیست ؟//
مگرتمام گروهها وتشکل ها در برگزاری یک رفراندم آزاد هم نظر نیستند ؟//
مگر مشکل ودرد ما روش و رفتار حکومت فعلی حاکم بر ایران نیست ؟//
مگرنمیخواهیم که ایران درجایگاه و مقام واقعی خوددر جهان قرار بگیرد ؟//
مگر همه ما دغدغه آینده و نسل آینده و فرزندانمان را نداریم ؟//
مگر همه ما از خشک شدن اورمیه کاممان خشک نمی شود ؟//
مگر با دیدن فقر و نداری هر ایرانی اشک در چشمان ما حلقه نمیزند ؟//
مگر از ویرانی ایران رنج نمیبریم و ویران نمیشویم ؟//
مگر اصلاح طلبان برای تغییر و برون رفت ازحال موجود مبارزه نمیکنند ؟//
مگر سلطنت طلبان هدفی جز آبادی و آزادی ایران در سر دارند ؟//
مگر مجاهدین برای مبارزه و آزادی خلق ایران تصمیم دیگری داشتند؟//
مگر جمهوری خواهان دردل قصدی جز پیشرفت وتمدن واعتلای ایران میپرورند ؟//
مگر تمام سعی وتلاش وکوشش ماخواستن بهترین ها برای ایران وایرانی نیست؟//
مگر مقصد همه ما از هر راهی و با هر مرکبی جز رسیدن به ایران است ؟//
مگر تصمیم انتخاب حکومت دردستان و رای مردم در رفراندم آزادآینده نیست؟//
پس چرا به راه یکدیگر بند میکنیم و طعنه میزنیم؟//
چرا مرکب و وسیله هم را تحقیر و تضعیف میکنیم ؟//
چرا وقت خود را صرف مجادله ها ی بیهوده میکنیم ؟//
چرا نیروی خود را در در زیرورو کردن خاک گورگذشته ها بهدر میدهیم ؟//
چرا به فهم و درک مردم در تشخیص و انتخاب درست ایمان نداریم ؟//
چرا جز سلیقه و عقیده خودمان تحمل سلیقه و فکری دیگر را نداریم ؟//
چرا جز حرف و نظر و شخص طیف ما دیگرطیف و شخصی نباید باشد؟//
چرا از تنوع و تکثر هراس داریم و میترسم و میگریزیم ؟//
چرا یکدیگر را باور نداریم و بهم اطمینان نمیکنیم ؟//
چرا به هم احترام نمیگذاریم و مهر نمی ورزیم ویکدیگررا دوست نداریم ؟//
چرا بجای تشویق و حمایت فقط همدیگر را کیفر میدهیم و محکوم میکنیم ؟//
چرا بجای تعریف از گذشته و تکرارآن از فردای بهتر و روشنتر نمیگوئیم؟//
چرا فرزندان بیگناه خودمان را درآتش جهل وتکبرولجاجت خود میسوزانیم ؟//
و در صورت ادامه اینکار،برایشان جز نفرت و بدبینی و بی اعتمادی
 
وسیاهی و بی هویتی وآوارگی وبی ریشگی وکوته بینی وکج خیالی و بدیها
 
و ....میراث دیگری نداریم و بر جای نخواهیم گذاشت .//
بیایید تمام کژی ها و کاستی ها و اختلاف ها را برای روز داوری وبردن نزد
داورکه همان مردم هستند بگذاریم وهمچنان که حضرت حافظ میفرماید :
یکی ازعقل میلافد یکی طامات میبافد..بیا کاین داوری هارا بپیش داوراندازیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر